•   Call Us: +265 1 756 000
  •   muscco@muscco.org

Features

Mr. Slyvester Kadzola – Representing MUSCCO and the cooperative movement in Malawi and Africa as a whole

In a country where the savings and credit cooperatives are filling the financial service gap and providing an alternative to banks and strengthening producer-based cooperatives, Mr. Slyvester Kadzola is at the forefront of promoting and representing the cooperative industry on a global platform. As the CEO of MUSCCO, Mr. Kadzola, has been to almost every continent to attend workshops, seminars, conferences representing the cooperative movement in Malawi. Sitting on several international Board of Directors (World Council of Credit Unions and ACCOSCA), Mr. Kadzola explains how he represents the growing cooperative movement in Malawi and Africa on an international stage.

Jul 05 2016

Membala Opambana: BANJA LA BAMBO NDI MAI CHINANGWA PDF

Pamene mabanja ambili akulephela kutukuka chifukwa cha kusamvana pakati pa bambo ndi mayi m’banjamo, ku Thyolo mu dela la Namsanya, banja lina la chitsanzo likusimba lokoma. Banjali lomwe ndi la bambo ndi mai Chinangwa, ndipo lili ndi ana atatu, limagwilila ntchito limodzi momvana , mokondana ndi mogonjelana ndipo izi zathandiza kuti pakhomo pawo pakhale pa mwana alirenji. Bambo Francis Ladison Chinangwa amachokela mu mudzi wa Chimwanya, mfumu yayikulu Namseta mu boma la thyolo ndipo mayi Triza Chinangwa amachokelaso mu boma lomwelo la thyolo koma m’mudzi wa Namsanya, mfumu yayikulu Mchilamwela. Mayi Chinangwa amagwila ntchito ya uphunzitsi pa sukulu ya Namsanya ndipo amuna awo ndi munthu wa bizinesi. Chozizwitsa ndi chakuti onsewa ndi mamembala a Thyolo Teachers SACCO yomwe ndi SACCO ya aphunzitsi mu bomalo.

Jun 20 2016